Skræddersyede blæserum med skrabegulv, kopelevator og båndtransportør

Sandblæserum til overfladebehandling af større stålkonstruktioner

I gennem de sidste halvtreds år har Clemco Danmark designet og bygget sandblæsningsrum til anvendelse indenfor overfladebehandling. Vores leverandør af udstyr til vores blæserum, Munkebo Clemco, har gennem generationer leveret udstyr til vores blæserum.

Vores medarbejdere laver en grundig gennemgang af dine arbejdsprocesser, lokale sikkerheds- og miljøkrav og produktivitetsbehov, og tager alle disse faktorer med i valget af den perfekte løsning til den bedste pris. Det være sig at opgradere og forbedre et eksisterende stationært system eller at designe en helt ny sandblæsningshal fra bunden. Planlægningen af et procesanlæg stiller store krav til erfarenhed og projektledelse, som vi igennem mange projekter har opnået i lande som Kina, Chile, Taiwan, Rumænien, de Baltiske Lande og Polen.

Vi vurderer størrelsen og udformningen af vores komponenter for at sikre at de svarer til emnets størrelse, gulvplads, type af blæsemiddel, procesintegration og sikkerhed. Vores filterløsninger til opsamling af støv kan tilpasses til kombineret maling og sandblæsning, og til metallisering med zink/alu, ren zink eller ren aluminium. De forskellige støvarter stiller specifikke krav til sikkerheden i filteret som kan tilpasses kundens ønsker.

Sandblæsning
Clemco Danmark tilbyder en bred vifte af forskellige sandblæse komponenter, der kan anvendes i et vilkårligt antal kombinationer, der passer til mange forskellige anvendelser inden for sandblæsning. De viste komponenter kan bygges ind i et industrielt system der passer til de specielle behov, der stilles til sandblæsning af stålkonstruktioner. 


Clemco Danmark kan levere ventilationsløsninger, der går fra 2000 m3/t til 40.000 m3/t. Vores ventilationsløsninger fås som mobilt udstyr, som kan anvendes til udeopgaver samt til fast installation i procesanlæg til både sandblæsning og metallisering.

Clemco Danmarks produkter er beriget med årtiers erfaring i branchen, og bliver løbende undersøgt for overholdelse af alle direktiver samt performance faktorer, så vi er sikre på at vores udstyr opfylder kravene for bedst mulig miljøbeskyttelse, omkostningseffektivitet, og industriel ydeevne.

Rensning og transport af blæsemidler
Vi leverer flere typer komplette anlæg til rensning og gennemløb af blæsemidler. Vi kan levere to typer anlæg til opsamling af blæsemidler, både med skrabegulv som er nemt at vedligeholde, eller med båndtransportør nedlagt i grav, der kan tage meget store mængder blæsemiddel. Transporten fra gruben til vores effektive vindsigte og tromlesigtesystem kan foregå med vakuumsug, eller med kopelevator som begge er gennemprøvede systemer, der kan forsynes med niveaumåler for at opnå energibesparelser når transportsystemet ikke behøver drift. 

Rensningen af blæsemidlet er en vigtig proces så man kan sikre at den rigtige ruhed kan opnås under sandblæsningen. De mindste støvpartikler skal sorteres fra og opsamles i filtereret, og det rensede blæsemiddel bliver transporteret til en silo, hvorfra det automatisk føres ned i blæsebeholderen og kan anvendes på ny. Vi har løsninger til automatisk tilsætning af nyt blæsemiddel således at ruheden på emnerne kan bevares efterhånden som blæsemidlet bliver slidt efter mange gennemløb i anlægget.

Frederik Nielsen

"Du er også velkommen til at ringe til mig, hvis du vil vide mere om overfladebehandling med robotløsninger."

Frederik Nielsen Clemco Danmark A/S

Booths for shot blasting, metallization and painting

Processing rooms and surface treatment booths
Surface treatment with shot blasting, metallization and painting with polyurethane and epoxy makes great demands to lay out planning and safety.

Clemco Denmark has a long experience in designing and building shot blasting booths for surface preparation. When starting up a project like this our well experienced project teams are performing a thorough review of the factory layout, local safety, environmental regulations and productivity requirements. 

Solutions could be to upgrade and improve an existing stationary system or to design a completely new shot blasting booth from scratch. The planning of a process plant makes heavy demands on experience and project management. We have managed many big projects in countries like China, Chile, Taiwan, Romania, the Baltic States and Poland.

We evaluate the size and the design of our components to ensure that they correspond to the size of the surface, the size of the floor, the type of abrasives, process integration and safety. Our filter solutions for collecting dust are adapapted for many different shot blasting abrasives. For metallization with zinc/aluminum, pure zinc or pure aluminum, different types of dust requires specific demands for filter safety which can be adapted to the customers' requirements.

Shot blasting
Clemco Denmark offers a wide range of different shot blasting components to be used in any number of combinations suitable for many different applications in the field of shot blasting. The illustrated components can be built into an industrial system to suit the specific needs for shot blasting of steel structures.


Clemco Denmark provides ventilation solutions, starting from 2,000 m3/h up to 40,000 m3/h. Our ventilation solutions are available as mobile equipment to be used for out door projects as well as fixed installations in processing plants for both shot blasting and metallization.

Clemco Denmark's products are enriched with decades of experience in the industry and is regularly checked for compliance with all directives and performance factors, to be sure that our equipment meets the requirements for the best possible environmental protection, cost-effectiveness and industrial performance.


Cleaning and transportation of abrasives
We provide several types of complete systems for cleaning and throughputs of abrasives. We provide two types of plants for collecting abrasives; either with scraper floor which is easy to maintain, or with a belt conveyor, taking very large amounts of abrasives. Transportation from the pit to our effective wind screen and drum term system is done with vacuum suction, or with bucket elevator as both are proven systems that fit with level meter to achieve energy savings when the transport system does not operate.

The cleaning of abrasive is an important process to ensure that the correct roughness will be achieved during the entire blasting process. The smallest dust particles will be separated and collected in a filter.

The cleaned abrasive is transported to a silo from where it is automatically fed into the container of abrasive for reuse. We have solutions for automatic addition of new abrasives so that the roughness of the surface stays the same as the abrasive is wearing out due to many flows in the system.

Booths for metallization
Metallization with zinc/aluminum, pure zinc or pure aluminum requires an installation of a special booth for metallization. The booth ensures that dust from the metallization process is collected and a powerful ventilation system ensures that the surrounding areas are not contaminated with zinc dust.

At Clemco Denmark, we are specialists in development and production of special booths setups. Clemco Denmark start up the project from the customers technical requrement and then make a taylormade solution from meassurements and calculations available.
Metallization with zinc/aluminum, pure zinc or pure aluminum makes great demands on filter safety. Our booths for metallization contains a number of special components that are approved and ideal for the harsh environment within metallization.

​Key security features in metallization booths:

  • Filter Installation should be ATEX approved, and a risk analysis should be worked out for facility use

  • We recommend an antistatic treatment of abrasion-resistant wall covering

  • We recommend explosion proof lighting fixtures

  • Ensure correct electrical grounding of all installed components

  • Metallization dust must be collected in suitable containers and isolated from moisture

It is necessary to know, in advance, what type of metallization (zinc/aluminum, arc) that is going to be used, to be able to properly design the processing booth. This amount of data is collected in the design phase.

Please contact Rune Lund on e-mail : rune.lund@clemco.dk or on phone +45 4029 0629 if you want to discuss the solutions and possibilities concerning a booth for surface treatment.

Skræddersyede blæserum med bl.a. skrabegulv, kopelevator og båndtransportør

Clemco Danmarks produkter er beriget med årtiers erfaring i branchen, og bliver løbende undersøgt for overholdelse af alle direktiver samt performance faktorer, så vi er sikre på at vores udstyr opfylder kravene for bedst mulig miljøbeskyttelse, omkostningseffektivitet, og industriel ydeevne.

Vi tilbyder en bred vifte af forskellige sandblæse komponenter, der kan anvendes i et vilkårligt antal kombinationer, der passer til mange forskellige anvendelser inden for sandblæsning. De viste komponenter kan bygges ind i et industrielt system, der passer til de specielle behov, der stilles til sandblæsning af stålkonstruktioner.
 

Blæserum med enten båndtransportør, skrabegulv eller kopelevator

Båndtransportør
Et godt designet transportbånd har en lang holdbarhed. Båndtransport bliver typisk brugt i faste installationer til transport af store mængder blæsemiddel, hvor der er nemt at samle materialet, som f.eks. i blæserum. Mængden af blæsemiddel på båndet kontrolleres via samle kummer, hvorfra blæsemidlet falder ned på midten af båndet. Designet af båndtransportøren forhindrer overfyldning og minimerer spild. Længden af båndet er tilpasset den enkelte kundes behov.

Skrabegulv
Skrabegulvet er et gulvsystem bygget op af robuste stålvanger hvor en pneumatisk styret skrabe ramme med skrabeblade skubber blæsemiddel til en samlekumme. Når rammen og skrabebladene trækkes tilbage, glider de over blæsemidlet og falder på plads når rammen skubbes mod samlekummen igen.

Kopelevator
Den robuste kopelevator er anvendt hvor store mængder blæsemiddel skal løftes fra et fast punkt til et andet, eksempelvis fra en gulv grube op i et rensemodul. Kopelevatoren har et relativt lille strømforbrug i forhold til ydeevnen. Højden af kopelevatoren er tilpasset kundens behov.

Blæserum med enten båndtransportør, skrabegulv eller kopelevator

Båndtransportør
Et godt designet transportbånd har en lang holdbarhed. Båndtransport bliver typisk brugt i faste installationer til transport af store mængder blæsemiddel, hvor der er nemt at samle materialet, som f.eks. i blæserum. Mængden af blæsemiddel på båndet kontrolleres via samle kummer, hvorfra blæsemidlet falder ned på midten af båndet. Designet af båndtransportøren forhindrer overfyldning og minimerer spild. Længden af båndet er tilpasset den enkelte kundes behov.

Skrabegulv
Skrabegulvet er et gulvsystem bygget op af robuste stålvanger hvor en pneumatisk styret skrabe ramme med skrabeblade skubber blæsemiddel til en samlekumme. Når rammen og skrabebladene trækkes tilbage, glider de over blæsemidlet og falder på plads når rammen skubbes mod samlekummen igen.

Kopelevator
Den robuste kopelevator er anvendt hvor store mængder blæsemiddel skal løftes fra et fast punkt til et andet, eksempelvis fra en gulv grube op i et rensemodul. Kopelevatoren har et relativt lille strømforbrug i forhold til ydeevnen. Højden af kopelevatoren er tilpasset kundens behov.

Niels Jüngling

"Tag fat i mig, hvis du vil vide mere om vores Munkebo Clemco udstyr til transport af blæsemiddel"

Niels Jüngling Clemco Danmark A/S

This home page uses cookies for traffic analyses and to be able to optimize content. Read more

Close